ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՀՍԿՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ՌԵՅԹԻՆԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ - Ը Ն Թ Ա Ց Ա Կ Ա Ր Գ
,
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ,
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ *.pdf

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ .pdf