ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ

2016/17 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման 4-րդ կուրսի գարնանային
քննաշրջանի ժամանակացույց *.pdf


2016/17 ուսումնական տարվա գարնանային կիսամյակի առաջին միջանկյալ
ստուգումների ժամանակացույց *.pdf