ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման
2016/17 ուսումնական տարվա ամառային քննաշրջանի ժամանակացույց
*.pdf


ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման
2016/17 ուսումնական տարվա ամառային քննաշրջանի ժամանակացույց
*.pdf