2019-2020 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ

ԿՀ 71 Բնապահպանություն https://bit.ly/315Mtwj
ԿՀ 71 Քոմփյութերների կազմակերպում https://bit.ly/3k0J8Yj
ԿՀ 71 Որոնման համակարգի օպտիմալացում https://bit.ly/33fdBvO
ԿՀ 71 Տվյալների հենքերի կառավարման
համակարգեր
https://bit.ly/39Hy79x
ԿՀ 71 WEB տեխնոլոգիաներ 2 դասընթացի https://bit.ly/33cPxcM
ԿՀ 81 Չափագրություն և սերտիֆիկացում https://bit.ly/2P9U6MM
ԿՀ 81 Ծրագրավորման հիմունքներ https://bit.ly/3110JXg
ԿՀ 81 Էլեկտրառադիոնյութեր https://bit.ly/2Pc8B2F
ԿՀ 81 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր https://bit.ly/3agwU9z
ԿՀ 91 Ինֆորմատիկա https://bit.ly/2Ds62GU
ԿՀ 91 Կիրառական մեխանիկա 1 https://bit.ly/3fi6yom
ԿՀ 91 Ֆիզիկա https://bit.ly/2D4RpJS
ԿԼ 82 Ֆիզիկա https://bit.ly/3jYKfYp
ԿՆ 93 Ֆիզիկա https://bit.ly/338Vis2
ԿՏ 94 Ֆիզիկա https://bit.ly/3jZfFOk
ԿՀ 91 Մաթեմատիկական անալիզ https://bit.ly/39KOPoz
ԿԼ 92 Մաթեմատիկական անալիզ https://bit.ly/3fpmWnf
ԿՆ 93 Մաթեմատիկական անալիզ https://bit.ly/2XhN797
ԿՏ 94 Մաթեմատիկական անալիզ https://bit.ly/30hGg1q
ԿԼ 72 Հանքավայրերի որոնման և հետախուզման
մեթոդներ
https://bit.ly/3k0JDl9
ԿԼ 72 Օգտակար հանածոներ https://bit.ly/2CXqUX2
ԿԼ 72 Օգտակար հանածոների վերամշակման և
հարստացման գործընթացներ
https://bit.ly/33qENI7
ԿԼ 72 Փորվածքների անցկացման տեխնոլոգիա https://bit.ly/30e8mKP
ԿԼ 82 Ապարների ֆիզիկա https://bit.ly/30hCFQK
ԿԼ 82 Բյուրեղագիտություն, ապարագիտություն և
միներալոգիա
https://bit.ly/316HsDN
ԿԼ 82 Նյութագիտություն https://bit.ly/3gjhfbs
ԿՆ 83 Նյութագիտություն https://bit.ly/2XhNbpn
ԿԼ 82 Տեխնոլոգիական չափումներ և
ստանդարտացում
https://bit.ly/3fhV303
ԿՆ 83 Տեխնոլոգիական չափումներ և
ստանդարտացում
https://bit.ly/3flykjM
ԿԼ 82 Ընդհանուր երկրաբանություն https://bit.ly/3jXfSSb
ԿԼ 92 Կիրառական մեխանիկա 1 https://bit.ly/2DnRWql
ԿԼ 92 Ինֆորմատիկա https://bit.ly/2BKbX9U
ԿՆ 93 Ինֆորմատիկա https://bit.ly/30g2z7j
ԿՏ 94 Ինֆորմատիկա https://bit.ly/3fiUFyi
ԿՆ 73 Ծանր գունավոր մետաղների մետալուրգիա https://bit.ly/3hVT8A5
ԿՆ 73 Մետալուրգիական ջերմոտեխնիկա և տաքացման
սարքավորումներ -2
https://bit.ly/3k2TdEa
ԿՆ 73 Մետաղների ջերմային մշակման հիմունքներ https://bit.ly/33a7Q2l
ԿՆ 83 Ֆիզիկական քիմիա https://bit.ly/30euYL7
ԿՆ 83 Կիրառական մեխանիկա 2 https://bit.ly/2XcVv9C
ԿՆ 93 Քիմիա https://bit.ly/3k1Sxyz
ԿՏ 74 ԼՄ արտադրությանպլանավորում և
կազմակերպում
https://bit.ly/3jZg8A4
ԿՏ 74 Լեռնամետալուրգիական ձեռնարկությունների
տնտեսական գործունեության վերլուծություն
https://bit.ly/2BN2bUx
ԿՏ 84 Ձեռնարկությունների կառավարում https://bit.ly/3gi0KMJ
ԿՏ 84 Լեռնամետալուրգիական ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն
https://bit.ly/31ckknE
ԿՏ 84 Միկրոտնտեսագիտություն https://bit.ly/3fcXhhb
ԿՏ 84 Տնտեսագիտություն 3 https://bit.ly/39IssQk
ԿՏ 94 Ընդհանուր էլեկտրատեխնիկա https://bit.ly/3i73DAT
ԿՆ 83 Ընդհանուր էլեկտրատեխնիկա https://bit.ly/3136JPq