Մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը տնօրենի նախագահությամբ գործող մասնաճյուղի ուսումնական, գիտական և գիտատեխնիկական գործունեությունը պլանավորող, համակարգող և կարգավորող կառավարման մարմին է, որի լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է:

Գիտական խորհրդի նիստերը, որպես կանոն, գումարվում են ուսումնական տարվա յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ:

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

 

ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻՆ ԿԻՑ ՄՇՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ

       Հանձնաժողովները ստեղծվում են գիտական խորհրդի գործունեության անընդհատությունն ապահովելու և արդյու­նա­վետությունը բարձրացնելու նպատակով:

       Հանձնաժողովն իր ոլորտներին վերաբերող հարցերը քննարկում է մասնաճյուղի տնօրենի հանձնարարությամբ:

Հանձնաժողովի որոշումը գիտական խորհրդում հարցի քննարկման համար ունի երաշխավորական կամ խորհրդատվական նշանակություն:

 

Գիտական խորհրդին կից ստեղծվում են հետևյալ հանձնաժողովները.

1) Կանոնադրական համակարգման, կառուցվածքային փոփոխությունների և ստրատեգիական պլանավորման,

2)   Կրթական ծրագրերի, ուսումնամեթոդական հարցերի և որակի ապահովման,

3)  Գիտական կոչումների ներկայացման և մրցութային հարցերի:

        Կանոնադրական համակարգման, կառուցվածքային փոփոխությունների և  ստրատեգիական պլանավորման հանձնաժողովի հիմնական խնդիրներն են՝ մասնաճյուղի կանոնադրությանը, կանոնակարգերին, կարգերին և այլ իրավական ակտերին, կառուցվածքային փոփոխություններին ու ստրատեգիական պլանավորմանը վերաբերող հարցերի ուսումնասիրումը, քննարկումը և դրանց վերաբերյալ գիտական խորհրդին առաջարկության ներկայացումը:

      Կրթական ծրագրերի, ուսումնամեթոդական հարցերի և որակի ապահովման  հանձնաժողովի հիմնական խնդիրներն են՝ կրթական ծրագրերին, մասնագիտություններին, հրատարակչական պլանին, ուսումնամեթոդական աշխատանքների տպագրությանը և որակի ապահովմանը վերաբերող հարցերի ուսումնասիրումը, քննարկումն ու դրանց վերաբերյալ գիտական խորհրդին առաջարկության ներկայացումը:

      Գիտական կոչումների ներկայացման և մրցութային հարցերի հանձնաժողովի հիմնական խնդիրներն են՝ գիտական կոչումների ներկայացմանը, պրոֆեսորադասախոսական և այլ ընտրովի պաշտոնների տեղակալմանը վերաբերող հարցերի ուսումնասիրումը, քննարկումն ու դրանց վերաբերյալ գիտական խորհրդին առաջարկության ներկայացումը: