Գործունեության հիմնական ուղղությունները.

  • աշխատակիցների սոցիալական աջակցության և սոցիալական պաշտպանվածության ուղղությունների առաջնահերթության վերաբերյալ հիմնավորված առաջարկությունների ներկայացում,
  • աշխատակիցների սոցիալական աջակցության և սոցիալական պաշտպանվածության վերաբերյալ ներքին իրավական ակտերի քննարկում,
  • ուսանողների հետ տարվող դաստիարակչական և սոցիալական աշխատանքների գերակա ուղղությունների որոշում,
  • Մասնաճյուղում ուսանողների հետ տարվող դաստիարակչական, մշակութային և մարզաառողջարարական աշխատանքների արդյունավետության վերլուծություն,
  • մասնակցություն ուսանողական ինքնավարության զարգացմանը,
  • ուսանողների ուսման, կենցաղի, հանգստի, ժամանցի և սոցիալական պաշտպանվածության վերաբերյալ մասնաճյուղի ներքին իրավական ակտերի քննարկում,
  • ուսանողների և աշխատակիցների հետաքրքրությունների, հարցումների և պահանջմունքների ուսումնասիրություն,
  • մասնաճյուղի տնօրենի հրահանգով` հանձնաժողովի իրավասությանը վերապահված այլ հարցերի քննարկում: