Բաժնի հիմնական գործառույթներն են.

ծրագրամեթոդական աշխատանքների և կրթության կազմակերպման մասով.

 • ուսումնական գործընթացին մասնակցող մասնաճյուղի կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքների համակարգում,
 • ուսումնական գործընթացների պլանավորում, կազմակերպում և կատարման վերահսկում,
 • մասնաճյուղի ընդունելության վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում,
 • կրթական ծրագրերի և մասնագիտությունների լիցենզավորման հետ կապված համապատասխան աշխատանքների իրականացում,
 • ուսումնական պլաններով և առարկայական ծրագրերով ապահովման գործընթացի կազմակերպում ու վերահսկում,
 • ուսուցման նոր տեխնոլոգիաների և մեթոդների ներդրման աշխատանքների համակարգում,
 • ուսումնական գործընթացի նյութատեխնիկական բազայի ապահովման աշխատանքների պլանավորում և համապատասխան առաջարկությունների ներկայացում,
 • տարեկան խմբային ուսումնական պլանների կազմում,
 • ամբիոնների ուսումնական բեռնվածքի հաշվարկ, դասախոսների բեռնվածքի բաշխման գործընթացի պլանավորում և ստուգում,
 • ժամավճարով աշխատող դասախոսների ժամավճարների ձևակերպում,
 • ուսումնամեթոդական գրականության պահանջարկի վերլուծություն, ձեռք բերման (մշակման) պլանավորում, աշխատանքների կազմակերպում և վերահսկում,
 • դիպլոմների, վկայականների, սերտիֆիկատների պատվիրում և բաշխում,
 • ՀԱՊՀ ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի հիման վրա մասնաճյուղի ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի կազմում, կազմակերպում, վերահսկում,
 • ուսանողների թվաքանակի շարժի մասին հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում ՀԱՊՀ,
 • քննաշրջանի արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվության մշակում,
 • դասացուցակների ձևավորում,
 • ուսումնականաշխատանքներիապահովմաննպատակովլսարանայինֆոնդիկանխատեսում, պլանավորում, հաշվառումևբաշխում,
 • ըստդասացուցակի ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման, միջանկյալստուգումների, ստուգարքների ևքննությունների գրաֆիկներիկազմման և ներդրման աշխատանքների ստուգում ու վերահսկում,

լրացուցիչ և շարունակական կրթության մասով.

 • որակավորման բարձրացման, մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպման աշխատանքների համակարգում,ուսումնական պլանների կազմում և առարկայական ծրագրերի մշակման աշխատանքների համակարգում, ուսուցման գործընթացիկազմակերպում և վերահսկում,
 • լրացուցիչ (բացառությամբ 2-րդ /բարձրագույն և միջին մասնագիտական/ մասնագիտության) և շարունակական կրթության, վճարովի կրթական ծառայությունների կազմակերպման աշխատանքների համակարգում:

ցանցային կառավարման մասով.

 • մասնաճյուղի աշխատակիցների համար տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գծով պարբերական խորհրդատվությունների իրականացնում,
 • մասնաճյուղի ինտերնետային կայքի սպասարկման իրականացնում,
 • մասնաճյուղի ներքին համակարգչային ցանցի անխափան և ապահով գործունեության ապահովում,
 • մասնաճյուղի ներքին համակարգչային ցանցում անխափան ինտերնետ կապի ապահովում,
 • մասնաճյուղի համակարգչային տեխնիկայի և տպող սարքերի բնականոն աշխատանքի ապահովում,
 • համակարգչային լսարանների բնականոն աշխատանքի ապահովում:

Ծրագրամեթոդական աշխատանքների և կրթության կազմակերպման բաժինն իր գործառույթների շրջանակներում իրականացվող (և իրականացված) աշխատանքների վերաբերյալ պարբերաբար հաշվետվություններ է ներկայացնում մասնաճյուղի ղեկավարությանը:

Աշխատակազմը

Գրիգորյան Արամ Ժորայի` բաժնի պետ, տ.գ.թ., դոցենտ
Ավետիսյան Աշոտ Ռոբերտի` ցանցային ադմինիստրատոր
Դավթյան Մարգարիտա Արամի` բաժնի տեսուչ
Գայամյան Գայանե Ստանիսլավի՝ բաժնի ավագ տեսուչ