Բաժնի հիմնական գործառույթներն են.

փաստաթղթաշրջանառության մասով

 • գործավարության իրականացում,
 • տնօրենի, տնօրենի տեղակալների և դեկանների ստորագրությամբ փաստաթղթերի կնքում,
 • մասնաճյուղին հասցեագրված և մասնաճյուղից դուրս եկող յուրաքանչյուր փաստաթղթի (որոշում, հրաման, և այլ կարգի գրություններ) ճիշտ և ժամանակին համարակալված գրանցման և ըստ պատկանելության հանձնման կազմակերպում,
 • մասնաճյուղի տարբեր ստորաբաժանումների կողմից կատարման որոշակի ժամկետ ունեցող գրությունների և հրահանգների ժամանակին կատարման վերահսկում,
 • մասնաճյուղից դուրս եկող յուրաքանչյուր փաստաթղթի փոստային կամ էլեկտրոնային առաքման իրականացում սահմանված ժամկետներում,
 • մասնաճյուղի ընդհանուր աշխատանքային գործունեությանը վերաբերվող հրամանների ժամանակին գրանցման ու համապատասխան ստորաբաժանումներին առաքման իրականացում,
 • ուսումնական գործընթացին առնչվող ստորաբաժանումների (ֆակուլտետներ, բաժանմունք) ընդունելության, ավարտման, ազատման, տեղափոխման, վերականգնման, նկատողության, խրախուսման և այլ կարգի հրամանների գրանցման ու առաքման իրականացում,
 • շրջանառվող ծառայողական փաստաթղթերի պահպանության ապահովում,
 • փաստաթղթային նյութերի (որոնց հետ կապված արդեն ավարտված են գործավարական գործողությունները) պատրաստում և հանձնում մասնաճյուղի արխիվ, ինչպես նաև արխիվ հանձնվող գործերի ցուցակի կազմում:

կադրերի մասով.

 • աշխատակիցների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանվածության իրականացում համաձայն ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի,
 • աշխատանքի ընդունման և ազատման, այլ աշխատանքի փոխադրման, աշխատանքային պայմանագրերի երկարացման, դրույքաչափերի փոփոխման, արձակուրդների հատկացման, պարգևատրման և մասնաճյուղի անձնակազմի աշխատավարձերի վերահաշվարկման հրամանների հրամանագրման իրականացում, նոր աշխատակիցներին ներքին կարգապահական կանոններին ծանոթացում,
 • հաստատված հրամանների մշակման ենթարկում՝ (անձնական գործի ստեղծում, ծանոթացում հրամաններին, հրամանների քաղվածքների և պայմանագրերի կցում աշխատողների անձնական գործերին ու առաքում համապատասխան ստորաբաժանումներ, կատարվող փոփոխությունների գրանցում աշխատանքային գրքույկներում):
 • նոր ուսումնական տարվա սկզբին սահմանված կարգով դասախոսական անձնակազմի աշխատանքային պայմանագրերի և համաձայնագրերի կազմում,
 • համապատասխան հաշվետվությունների նախապատրաստում և տնօրենի հաստատումից հետո դրանք սահմանված ժամանակացույցով ներկայացում իրավասու մարմիններին,
 • մասնաճյուղի անձնակազմի աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրերի վերաստուգման իրականացում,
 • կենսաթոշակային տարիքը լրացած աշխատակիցների փաստաթղթերի ձևակերպում, անաշխատունակության թերթիկների մշակում, տեղեկանքների տրամադրում,
 • աշխատանքից ազատված աշխատակիցների անձնական գործերի արխիվացում:

ռեժիմամոբիլիզացիոն աշխատանքների մասով.

 • քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտի աշխատանքների համակարգում,
 • մասնաճյուղի աշխատող և սովորող զինակոչիկների ու զինապարտների ամրագրում,
 • ուսանողներին տարկետում ստանալու համար զինկոմիսարիատ ներկայացվող տեղեկանքի (ձև 26) տրամադրում:

արխիվավարման մասով.

 • մասնաճյուղի տարբեր ստորաբաժանումներից համապատասխան փաստաթղթերը ժամանակին արխիվ հանձնելու նկատմամբ հետևողական հսկողության իրականացում,
 • մասնաճյուղի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից ստացված գործավարության տեսակետից ավարտուն փաստաթղթերի պահպանման ընդունում և գրանցում,
 • արխիվ ընդունած փաստաթղթերի և գործերի կարգավորում, համակարգում, օգտագործում ու պահպանում,
 • արխիվում գտնվող փաստաթղթերի պահպանման կատարելագործում,
 • մշտական և ժամանակավոր պահպանման փաստաթղթերի հանրագումարային ցուցակների, փաստաթղթերի դուրսգրման և մարման ակտերի նախապատրաստում,
 • արխիվային փաստաթղթերում եղած տեղեկությունների հիման վրա արխիվային փաստաթղթերի կամ դրանց պատճենների նախապատրաստում,
 • քաղաքացիների դիմումները բավարարելու համար անհրաժեշտ տեղեկանքների կազմում, դրանց հիմքերի ճշգրտում և դրանք մասնաճյուղի տնօրենի հաստատմանը ներկայացում (անհրաժեշտության դեպքում ապահովելով նաև հիմքերի առկայությունը):

Ընդհանուր բաժինն իր գործառույթների շրջանակներում իրականացվող (և իրականացված) աշխատանքների վերաբերյալ պարբերաբար հաշվետվություններ է ներկայացնում մասնաճյուղի ղեկավարությանը:

Աշխատակազմը

   • Ավետիսյան Արուս Ռոբերտի` բաժնի պետ
  •           Հարությունյան Անահիտ Ալեքսեյի` կադրերի գծով տեսուչ
  •           Մովսիսյան Հերմինե Վարդազարի ՝ գործավար
                      Գրիգորյան Մարինե Շուրայի` արխիվավար